PROFESÖR
HACI ÖMER   KARPUZ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALIUlusal Hakemli / Endekste taranmıyor Anadili Eğitimi Anadiliyle Eğitim ve Resmi Dil ile İlgili Tartışmalar ve Dilbilimsel Yaklaşım Sorunları Özgün Makale KARPUZ HACI ÖMER Yeni Türkiye, TÜRKİYE ss. 991 - 995, 2013
Ulusal Hakemli / Endekste taranmıyor Dilimizin Değeri Üzerine Özgün Makale KARPUZ HACI ÖMER TC Karaman Valiliği Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi, TÜRKİYE ss. 67 - 71, 2005
Ulusal Hakemli / Endekste taranmıyor Dil Gerçeği ve Türkçe Özgün Makale KARPUZ HACI ÖMER TC Karaman Valiliği Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi, TÜRKİYE ss. 45 - 48, 2002
Ulusal Hakemli / Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Sistemi (ULAKBİM), Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS INDEX) ve Modern Language Association (MLA) Metinde Anlam Bağları Üzerine Özgün Makale Hacı Ömer KARPUZ, Ahmet AKÇATAŞ Atatürk Üni. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, TÜRKİYE ss. 37 - 48, 2001
Uluslararası Hakemli / MLA Evliya Çelebi Seyahatnâmesinde Çekim Edatı İşlevinde Kullanılan IncA Ekli Zarf Eylem Yapıları Özgün Makale Hacı Ömer KARPUZ, Erkan SALAN Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss. 1 - 20, 2014
Ulusal Hakemli / TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Ebscohost ve ASOS Index Türkiye Türkçesi ndeki Zarfların İşlevsel ve Yapısal Özellikleri Özgün Makale KARPUZ HACI ÖMER Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, TÜRKİYE ss. 27 - 43, 2001
Ulusal Hakemli / Endekste taranmıyor Türkçe ve Çağdaşlaşma Özgün Makale KARPUZ HACI ÖMER Türk Yurdu Dergisi, TÜRKİYE ss. 217 - 220, 2001
Ulusal Hakemli / Endekste taranmıyor Organ Adlarından Oluşan Yer Adları Özgün Makale Hacı Ömer KARPUZ, Levent KURGUN Ana Dili Dergisi, TÜRKİYE ss. 17 - 26, 2000
Ulusal Hakemli / Endekste taranmıyor Standart Türkiye Türkçesi nde Yalın Geçişsiz Fiillerden Yeni Çatılar Oluşturulması İmkanları ve Bunun İşletilme Nispeti Özgün Makale KARPUZ HACI ÖMER Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, TÜRKİYE ss. 103 - 150, 1992
Ulusal Hakemli / Endekste taranmıyor Şeyh Galib in Bir Terci i Bendi Üzerinde Kelime Grupları Seviyesinde İnceleme Özgün Makale KARPUZ HACI ÖMER Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Araştırma Dergisi, TÜRKİYE ss. 67 - 76, 1991
Uluslararası Hakemli / MLA Karaman İli Ağızlarının Özellikleri ve Sınıflandırılması Özgün Makale Hacı Ömer KARPUZ, İdris Nebi UYSAL Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss. 1 - 17, 2010
Uluslararası Hakemli / ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System) Gencine i Adalet te İktidar Aracı Niteliği ile Bilgi Üzerine Söylem Çözümlemesi Özgün Makale Hacı Ömer KARPUZ, Özgür Kasım Aydemir Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, TÜRKİYE ss. 137 - 144, 2012
Uluslararası Hakemli / DOAJ EBSCO ASOS Copernicus Araştirmax Türk Eğitim İndeksi Süheyl ü Nevbahâr da Hayvan Adları Özgün Makale Hacı Ömer KARPUZ, Zeliha GADDAR Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, ss. 58 - 83, 2012
Uluslararası Hakemli / ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System) Katibi ve Gencine i Adalet i Özgün Makale Hacı Ömer KARPUZ, Özgür Kasıöm AYDEMİR Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Gürer Gülsevin Armağanı, TÜRKİYE ss. 74 - 85, 2011
Uluslararası Hakemli / ULAKBİM DOAJ EBSCO ASOS Copernicus Journalseek Araştirmax Türk Eğitim İndeksi Karaman İli Ağızlarının Şekil Bilgisi Özellikleri Bakımından Anadolu Ağızları Arasındaki Yeri Özgün Makale Hacı Ömer KARPUZ, İdris Nebi UYSAL Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ss. 54 - 62, 2009
Ulusal Bilimsel Kitap Karaman ve Dil Zaman ve Dil Üzerine, KARPUZ HACI ÖMER,AŞKIN BALCI HÜLYA,KORAŞ HİKMET,AYDEMİR ÖZGÜR KASIM,UYSAL İDRİS NEBİ,KAYA TOKBUDAK PERİHAN,GÜNGÖR OKAN CELAL,ÖZTÜRK FATİH,Coşkun Hasan Karaman Belediyesi Kültür Yayınları, 0 978-605-81172-1-1 21 - 48, 2018
Uluslararası Kitap Tercümesi Otuz Saatte Japonca , KARPUZ HACI ÖMER Yaprak Kırtasiye Dijital Baskı Merkezi, 0 0-89346-031-1 - , 2013
Ulusal Bilimsel Kitap Türkçede Zarflar , KARPUZ HACI ÖMER Yaprak Kırtasiye Dijital Baskı Merkezi, 0 975-97440-0-7 - , 2013
Ulusal Bilimsel Kitap Tükçenin Çağdaş Sorunları Anadili Bilinci Sorunu , KARPUZ HACI ÖMER GAZİ YAYINLARI, 0 975-6009-94-2 - , 2006
Ulusal Bilimsel Kitap Merec el Bahreyn Dilbilgisi Metin İndeks , KARPUZ HACI ÖMER Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, 0 0 - , 1994
Ulusal Bilimsel Kitap Tarsus Sancağı Yer İsimleri , KARPUZ. HACI ÖMER, BİLGİLİ. SİNAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, 0 0 - , 1994
Uluslararası Tam metin bildiri Türkçedeki Yüklemleştirici “/((Y)I)/Ø” Biçimbiminin Altay Dillerindeki Benzerleriyle Karşılaştırılması Türkçe MOĞOLİSTAN 2 - , 25.05.2018
Uluslararası Tam metin bildiri Türk Kültür Tarihinde Meyve Adlarının İşlevselliği Türkçe - ,
Uluslararası Tam metin bildiri y A Zarf Fiil Ekinin Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Kullanımı Türkçe - ,
Uluslararası Tam metin bildiri Süheyl ü Nevbahâr daki Atasözleri Üzerine Bir İnceleme Türkçe - ,
Ulusal Tam metin bildiri Sivas Türkülerine Yapısal Ve Anlambilimsel Bir Yaklaşım Türkçe TÜRKİYE - ,
Ulusal Tam metin bildiri Televizyon Reklamlarında Kullanılan Türkçe nin Söz ve Anlatım Özellikleri Türkçe TÜRKİYE - ,
Ulusal Tam metin bildiri Sivas İli Orun Yerleşim Yeri Adları Üzerine Bir İnceleme Türkçe TÜRKİYE - ,
Ulusal Tam metin bildiri Efelik ve Zeybeklikle İlgili Terminoloji Üzerine Bir İnceleme Türkçe TÜRKİYE - ,
Uluslararası Tam metin bildiri Türkiye Türkçesi nde Zarf Yapan Morfemlerin İşlevsel Dağılımları Türkçe - ,
Ulusal Tam metin bildiri Buldan İlçesinde Kişi Adları Türkçe TÜRKİYE - ,
Ulusal Tam metin bildiri Türkçe Öğretiminde Konusal İlişkilendirme ve Bütünsellik Türkçe TÜRKİYE - ,
Ulusal Tam metin bildiri Dil bilinci ve Türkçemiz Türkçe TÜRKİYE - ,
Ulusal Tam metin bildiri Kadın ve İletişim Türkçe TÜRKİYE - ,
Ulusal Tam metin bildiri Türk Atasözlerindeki Yapısal Benzerlik Üzerine Dizibilim ve Dizimbilim Bakımlarından Bir İnceleme Türkçe TÜRKİYE - ,
Uluslararası Tam metin bildiri Türkiye Türkçesinin Temel Dizimsel Özellikleri ve Bu Özelliklerin Belirlenmesinde İşaretsiz Birimlerin Önemi ve Etkileri Türkçe - ,
Uluslararası Tam metin bildiri Türkçede Kullanılan Dilbilimi Terimleri Üzerine Bir İnceleme Türkçe - ,
Uluslararası Tam metin bildiri Türkiye Türkçesindeki Eylem Çatılarının Yeniden Yapılandırılması ve Yeni Terim Önerileri Türkçe - ,
Uluslararası Tam metin bildiri Olma Bildiren Eylemler İçin Bir Terim Önerisi Olgan Çatı Türkçe - ,
Uluslararası Tam metin bildiri Türkiye Türkçesi nin Sözdizimiyle İlgili Çalışmaların Dilbilimi Metodolojisi Bakımından Değerlendirilmesi ve Bazı Teklifler Türkçe - ,